Dendrochronologische Untersuchungen an Musikinstrumenten & Kunstobjekten

Dr. Micha Beuting

Dendrochronological investigations
on musical instruments & art objects

Address: Contastr. 14, 20253 Hamburg

Phone: 040-515453

Fax: 040-40188841

E-Mail: info@dr-beuting.de

Internet: www.dr-beuting.de

VAT-IDNr.: DE 234 789 670

Content: Micha Beuting

Design: Claudia S. Friedrich

Programming: Henner Jan Lemke

Translation: Katrin Rohrbach(E), Aziza Rqibate (F)

qrcode